Menu  

Praktische informatie

Wachtlijst

Er is geen sprake van een wachtlijst en u kunt altijd een afspraak maken binnen een redelijke termijn.

Tarieven

Voor de gehanteerde tarieven zie de de onderstaande tekst van de NVGzP. Voor het niet-verzekerde aanbod geldt een tarief van € 117,33 per consult van 45 minuten contacttijd, per consult contant te voldoen.

Vergoeding psychologische hulp

De overheid heeft bepaald dat psychologische hulp niet altijd volledig vergoed wordt.

Met ingang van 2014 zijn de wettelijke regels voor vergoeding van psychologische hulp gewijzigd. Hieronder vindt u een overzicht van deze regels. Deze gelden voor alle psychologen en psychotherapeuten die werkzaam zijn in de Basis GGZ. Wij raden u aan deze regels goed door te lezen. Dan komt u niet voor onverwachte verrassingen te staan.

Onderstaand geldt voor de zogenaamde Basis GGZ. Het kan zijn dat uw psycholoog of psychotherapeut ook specialistische GGZ aanbiedt. Hiervoor gelden andere regels. Ik kan u hierover nader informeren.

WANNEER WORDT PSYCHOLOGISCHE HULP VERGOED?

In het basispakket wordt psychologische hulp alleen vergoed als voldaan is aan een aantal voorwaarden:

 1. Verwijzing door de huisarts
  U moet een verwijzing hebben van de huisarts. Deze verwijzing moet afgegeven zijn voordat de behandeling start. Verder moet de verwijzing aan een aantal regels voldoen. Soms mag de verwijzing ook plaatsvinden door een andere arts, bijv. een bedrijfsarts. Dit hangt af van uw verzekering. Raadpleeg hiervoor uw verzekeringspolis.
 2. Psychische stoornis
  De huisarts mag alleen verwijzen als er sprake is van een (vermoeden van) een psychische stoornis. De psycholoog gaat na of er inderdaad gesproken kan worden van een stoornis. Zo ja, dan heeft u recht op vergoeding. Zo nee, dan wordt u terugverwezen naar de huisarts.
 3. Uitgesloten stoornissen
  De behandeling van sommige stoornissen wordt niet meer vergoed uit het basispakket. Dit geldt onder andere voor aanpassingsstoornissen (bijv. burn out), relatieproblematiek, sommige angststoornissen en sommige seksuele stoornissen. Sommige aanvullende verzekeringen vergoeden ook aanpassingsstoornissen en relatieproblematiek. Raadpleeg hiervoor uw verzekeringspolis.
 4. Uitgesloten behandelingen
  Naast sommige stoornissen zijn ook sommige behandelingen uitgesloten van vergoeding. Uw psycholoog informeert u indien zij/hij een behandeling wil toepassen die niet voor vergoeding in aanmerking komt. De kosten van deze behandeling dient u zelf te voldoen.

HOE WORDT PSYCHOLOGISCHE HULP VERGOED?

NZa Tarieven 2023
De overheid heeft eisen gesteld aan de manier waarop psychologische hulp moet worden aangeboden en aan de maximumvergoeding hiervoor.
Er zijn door de overheid voor de generalistische basis GGZ verschillende consulttypes en daarbij behorende tarieven voor psychologische hulp geformuleerd. Voor vrijgevestigde GZ-psychologen zijn deze als volgt:

Prestaties setting 1: ambulant -kwaliteitsstatuut sectie II
GZ-psycholoog
Code Consulttype Nza-tarief (€)
CO0042 Diagnostiek 5 minuten 37,87
CO0107 Behandeling 5 minuten 29,68
CO0172 Diagnostiek 15 minuten 65,19
CO0237 Behandeling 15 minuten 52,99
CO0302 Diagnostiek 30 minuten 108,04
CO0367 Behandeling 30 minuten 90,36
CO0432 Diagnostiek 45 minuten 151,07
CO0497 Behandeling 45 minuten 128,40
CO0562 Diagnostiek 60 minuten 173,40
CO0627 Behandeling 60 minuten 152,20
CO0692 Diagnostiek 75 minuten 211,34
CO0757 Behandeling 75 minuten 187,86
CO0822 Diagnostiek 90 minuten 259,01
CO0887 Behandeling 90 minuten 229,30
CO0952 Diagnostiek 120 minuten 373,08
CO1017 Behandeling 120 minuten 337,14

Het is aan de psycholoog om te bepalen hoe zij/hij een behandeling inricht. Zij/Hij kan u daarover informeren

Afzonderlijke gesprekken
Daarnaast mag hulp bij psychische problemen worden aangeboden in de vorm van afzonderlijke gesprekken. Deze worden niet vergoed uit het basispakket van uw zorgverzekering en worden daarom door de NZa omschreven als "niet-basispakketzorg". Ook voor afzonderlijke gesprekken geldt een maximumtarief van EUR 156,41 per consult van 60 minuten

Begeleiding, coaching, counseling
Naast psychologische behandeling kan de psycholoog ook andere diensten aanbieden, zoals begeleiding, coaching en counseling. Voor deze diensten geldt alleen dat de psycholoog dan BTW in rekening moet brengen.

Hoe wordt bepaald welke hulp ik krijg?
Op basis van de aard en de ernst van de klachten bepaalt de psycholoog

De psycholoog bespreekt dit in het eerste of tweede contact met u. Z/Hij geeft aan welk traject z/hij u aan kan bieden. Als u niet in aanmerking komt voor een behandeling bekostigd vanuit de basisverzekering, kunt u kiezen voor een behandeling op eigen kosten. Anders wordt u terugverwezen naar de huisarts.

Afgezegde afspraken
Als de afspraak niet door kan gaan, dient u minstens 48 uur van te voren telefonisch af te zeggen. Bij te late afzegging wordt een consult in rekening gebracht, tegen een consulttarief van EUR 124,16. Dit wordt niet vergoed door de verzekering. De invordering wordt uit handen gegeven, de administratiekosten worden u in rekening gebracht.

HOE HOOG IS DE VERGOEDING?

Eigen risico
Psychologische hulp valt onder het eigen risico van de zorgverzekering. Het wettelijk verplicht eigen risico is in 2023 EUR 385,= per jaar. Als u een verzekering heeft afgesloten met een extra eigen risico, geldt dit hogere bedrag. Het eigen risico betekent dat u de eerste EUR 385,= aan zorgkosten in een jaar zelf moet betalen (of meer, als u een extra eigen risico heeft). Als u dus nog geen andere zorgkosten heeft gemaakt, moet u de eerste EUR 385,= van uw psychologische hulp zelf betalen.
De verplichte eigen bijdrage per consult is in 2014 komen te vervallen.

Contract of niet

Betaling
Als uw psycholoog geen contract heeft met uw zorgverzekeraar, ontvangt u zelf de rekening voor de behandeling. U moet deze zelf betalen aan de zorgverlener en de factuur vervolgens indienen bij uw zorgverzekeraar. Bij langer durende behandelingen zal de psycholoog de consulten per keer contant met u afrekenen en aan het eind van de behandeling twee eindnota's sturen. Een voor uw eigen administratie met daarin het bedrag dat u al betaald heeft en een voor uw verzekeraar.

Let op: u bent zelf verantwoordelijk voor tijdige betaling. Dit staat los van terugbetaling door de zorgverzekeraar. U moet de kosten dus zelf 'voorschieten'.
Uw psycholoog kan u vertellen of z/hij een contract heeft met zorgverzekeraars en zo ja, met welke. Deze informatie kunt u overigens ook op haar/zijn website vinden.

SAMENVATTEND

© NVGzP, 2014. Aan deze tekst kunnen geen rechten worden ontleend.

De NVGzP is de vereniging voor psychologen die wettelijk erkend zijn als gezondheidszorgpsycholoog. Dit betekent dat de psycholoog voldoet aan wettelijk vastgelegde opleidingseisen en valt onder het wettelijk tuchtrecht. Daarnaast is uw psycholoog aangesloten bij een klachtenregeling. Zo weet u zich verzekerd van kwalitatief goede en verantwoorde zorg!

Disclaimer

Deze tekst is tot stand gekomen op basis van de in december 2022 beschikbare informatie. De tekst is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Gegeven de gebrekkige informatievoorziening vanuit officiële instanties kunnen de NVGzP en/of uw psycholoog echter geen aansprakelijkheid aanvaarden voor onjuistheden.

Contracten

Voor 2023 heb ik contracten afgesloten met de onderstaande zorgverzekeraars. Staat uw verzekeraar er niet bij? Kijk dan HIER wat dat voor u betekent.

  
Facebook  Twitter  LinkedIn

Droomtoko
Bent u geïnteresseerd in wat uw dromen betekenen?
Bezoek www.droomtoko.nl.