Menu  

Praktische informatie

Wachtlijst

Er is geen sprake van een wachtlijst en u kunt altijd een afspraak maken binnen een redelijke termijn.

Tarieven

Voor de gehanteerde tarieven zie de de onderstaande tekst van de NVGzP. Voor het niet-verzekerde aanbod geldt een tarief van € 90,- per consult van 45 minuten contacttijd, per consult contant te voldoen.

Vergoeding psychologische hulp

De overheid heeft bepaald dat psychologische hulp niet altijd volledig vergoed wordt.

Met ingang van 2014 zijn de wettelijke regels voor vergoeding van psychologische hulp gewijzigd. Hieronder vindt u een overzicht van deze regels. Deze gelden voor alle psychologen en psychotherapeuten die werkzaam zijn in de Basis GGZ. Wij raden u aan deze regels goed door te lezen. Dan komt u niet voor onverwachte verrassingen te staan.

Het onderstaande geldt voor de zogenaamde Basis GGZ. Het kan zijn dat uw psycholoog of psychotherapeut ook specialistische GGZ aanbiedt. Hiervoor gelden andere regels. Uw psycholoog kan u hierover nader informeren.

WANNEER WORDT PSYCHOLOGISCHE HULP VERGOED?

In het basispakket wordt psychologische hulp alleen vergoed als voldaan is aan een aantal voorwaarden:

 1. Verwijzing door de huisarts
  U moet een verwijzing hebben van de huisarts. Deze verwijzing moet afgegeven zijn voordat de behandeling start. Verder moet de verwijzing aan een aantal regels voldoen. Soms mag de verwijzing ook plaatsvinden door een andere arts, bijv. een bedrijfsarts. Dit hangt af van uw verzekering. Raadpleeg hiervoor uw verzekeringspolis.
 2. Psychische stoornis
  De huisarts mag alleen verwijzen als er sprake is van een (vermoeden van) een psychische stoornis. De psycholoog gaat na of er inderdaad gesproken kan worden van een stoornis. Zo ja, dan heeft u recht op vergoeding. Zo nee, dan wordt u terugverwezen naar de huisarts.
  Als er geen sprake is van een psychische stoornis, wordt alleen de beoordeling door de psycholoog vergoed. Het maximumtarief hiervoor bedraagt € 185,22.
 3. Uitgesloten stoornissen
  De behandeling van sommige stoornissen wordt niet meer vergoed uit het basispakket. Dit geldt onder andere voor aanpassingsstoornissen (bijv. burn out), relatieproblematiek, sommige angststoornissen en sommige seksuele stoornissen.
  Sommige aanvullende verzekeringen vergoeden ook aanpassingsstoornissen en relatieproblematiek. Raadpleeg hiervoor uw verzekeringspolis.
 4. Uitgesloten behandelingen
  Naast sommige stoornissen zijn ook sommige behandelingen uitgesloten van vergoeding. Uw psycholoog informeert u indien hij een behandeling wil toepassen die niet voor vergoeding in aanmerking komt.

HOE WORDT PSYCHOLOGISCHE HULP VERGOED?

Psychologische pakketten
De overheid heeft eisen gesteld aan de manier waarop psychologische hulp moet worden aangeboden en aan de maximumvergoeding hiervoor.
De door de NZa vastgestelde tarieven voor de generalistische basis-GGZ zijn voor 2019:
• 180001 Kort EUR 504,71
• 180002 Middel EUR 856,34
• 180003 EUR 1.373,34
• 198300 OVP (onverzekerd product) EUR 109,76 per consult van 45 minuten contacttijd

Afzonderlijke gesprekken
Daarnaast mag hulp bij psychische problemen worden aangeboden in de vorm van afzonderlijke gesprekken. Deze worden niet vergoed uit het basispakket van uw zorgverzekering. Ook voor afzonderlijke gesprekken geldt een maximumtarief, van € 94,44 per consult van 45 minuten.

Begeleiding, coaching, counseling
Naast psychologische behandeling kan de psycholoog ook andere diensten aanbieden, zoals begeleiding, coaching en counseling. Hiervoor gelden geen regels. Wel moet de psycholoog dan BTW in rekening brengen.
Hoe wordt bepaald welke hulp ik krijg?
Op basis van de aard en de ernst van de klachten bepaalt de psycholoog
• of u voor een behandeling in de Basis GGZ in aanmerking komt;
• welke behandelpakket past bij uw klachten.

De psycholoog bespreekt dit in het eerste of tweede contact met u. Hij geeft aan welk ‘pakket’ hij u aan kan bieden. Als u niet in aanmerking komt voor een van de pakketten, kunt u kiezen voor een behandeling op eigen kosten. Anders wordt u terugverwezen naar de huisarts.

Stoppen van de behandeling
Als u tussentijds besluit te stoppen, zal uw psycholoog de volledige kosten voor de behandeling in rekening brengen.
Vergelijk het met een cursus die u volgt of de aanschaf van een belbundel. U betaalt voor wat er afgesproken is, ook als u besluit om tussentijds te stoppen of u uw belbundel niet opmaakt.

Afgezegde afspraken
Als de afspraak niet door kan gaan, dient u minstens 48 uur van te voren af te zeggen. Bij te late afzegging wordt een consult in rekening gebracht, tegen een consulttarief van € 90,=. Dit wordt niet vergoed door de verzekering. De invordering wordt uit handen gegeven, de administratiekosten worden u in rekening gebracht.

HOE HOOG IS DE VERGOEDING?

Eigen risico
Psychologische hulp valt onder het eigen risico van de zorgverzekering. Het wettelijk verplicht eigen risico is in 2014 € 360,= per jaar. Als u een verzekering heeft afgesloten met een extra eigen risico, geldt dit hogere bedrag.
Het eigen risico betekent dat u de eerste € 360,= aan zorgkosten in een jaar zelf moet betalen (of meer, als u een extra eigen risico heeft). Als u dus nog geen andere zorgkosten heeft gemaakt, moet u de eerste € 360,= van uw psychologische hulp zelf betalen.
De verplichte eigen bijdrage per consult is in 2014 komen te vervallen.

Contract of niet
• Als uw psycholoog een contract heeft met uw zorgverzekeraar, wordt de hulp voor 100% vergoed (behalve het eigen risico). Uw psycholoog declareert rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar. U kunt van uw zorgverzekeraar wel een nota krijgen voor het eigen risico. Deze dient u zelf bij uw verzekeraar te vragen.
• Als uw psycholoog geen contract heeft, kan het zijn dat de hulp niet volledig vergoed wordt. Dit hangt af van uw verzekeraar en uw polis. Als u een zogenaamde naturapolis heeft, moet u in de regel een deel zelf betalen (meestal tussen 25% en 40%, raadpleeg uw polis). Als u een zogenaamde restitutiepolis heeft, vergoedt de verzekeraar wel de volledige kosten, raadpleeg uw polis.

Betaling
Als uw psycholoog geen contract heeft met uw zorgverzekeraar, ontvangt u zelf de rekening voor de behandeling. U moet deze zelf betalen aan de zorgverlener en de factuur vervolgens indienen bij uw zorgverzekeraar. U ontvangt de rekening na afsluiting van de behandeling. Bij langer durende behandelingen zal de psycholoog de consulten per keer contant met u afrekenen en aan het eind van de behandeling de eindnota sturen.

Let op: u bent zelf verantwoordelijk voor tijdige betaling. Dit staat los van terugbetaling door de zorgverzekeraar. U moet de kosten dus zelf ‘voorschieten’.
Uw psycholoog kan u vertellen of hij een contract heeft met zorgverzekeraars en zo ja, met welke.

SAMENVATTEND

• vergoeding vindt alleen plaats als er sprake is van een verwijzing door de huisarts of een andere arts (afhankelijk van uw verzekering, vraag dit na!);
• de psycholoog controleert in het eerste gesprek de verwijsbrief en gaat na of de behandeling in principe voor vergoeding in aanmerking komt;
• in het eerste of tweede gesprek bepaalt de psycholoog of u voor behandeling in de basisGGZ in aanmerking komt en zo ja, welk pakket voor u geschikt is. Als de psycholoog geen contract heeft met uw zorgverzekeraar geeft hij aan wat de kosten ervan zijn. U beslist of u hiermee akkoord gaat. De consulten die u tot dan toe heeft gehad, vallen onder de zgn. Transitieprestatie, de kosten daarvoor bedragen € 185,22;
• als u de behandeling tussentijds stopt, zal de psycholoog . u de kosten van de afgesproken behandeling in rekening te brengen.

© NVGzP, 2014. Aan deze tekst kunnen geen rechten worden ontleend.

De NVGzP is de vereniging voor psychologen die wettelijk erkend zijn als gezondheidszorgpsycholoog. Dit betekent dat de psycholoog voldoet aan wettelijk vastgelegde opleidingseisen en valt onder het wettelijk tuchtrecht. Daarnaast is uw psycholoog aangesloten bij een klachtenregeling. Zo weet u zich verzekerd van kwalitatief goede en verantwoorde zorg!

Contracten

Voor 2021 heb ik contracten afgesloten met de volgende zorgverzekeraars:

  
Facebook  Twitter  LinkedIn

Droomtoko
Bent u geïnteresseerd in wat uw dromen betekenen?
Bezoek www.droomtoko.nl.